Skip to content

Träcykelvägar kan vara vägen mot klimatneutral infrastruktur

  • by
Träcykelväg i Skellefteå

Vi publicerar nu rapporten av projektet “REGELVERKSHINDER FÖR INNOVATIVA LÖSNINGAR“, ett samarbete med WSP Sverige och Skellefteå kommun. Projektet har finansierats av InfraSweden och Vinnova.

Utöver att demonstrera att vår tilltänkt utformning kan anpassas för att uppfylla gällande krav, bevisade projektet att träkonstruktionen sänker koldioxidutsläpp med över 30% för materialsidan, samt knappt 80% för utsläpp förorsakade av förändrad markanvändning. Detta ger en total minskning av ca 70%, från 769 till 227 ton CO2_e.Det kvarvarande utsläppet förorsakat av träkonstruktionen (och främst sitt fundament) är dessutom mindre än kolsänkan som träet innebär genom bindning av biologisk koldioxid, något som banar vägen för koldioxid-neutral väginfrastruktur, även om diskussioner pågår angående beräkning av det strukturella träets bidrag som kolsänka.

Störa fördelar identifieras vidare vad gäller barriäreffekter för biologisk mångfald och påverkan för jordmåns ekosystem som minskas genom användning av en ovanjordisk konstruktion och begränsade fundament fotavtryck.

Det ekonomiska påslaget som består idag för träkonstruktionen  (inför industrialisering och uppskalning) försvinner när klimatbonusen på 7kr per undviken kg CO2_e räknas in, vad visar att redan idag är en sådan lösning konkurrenskraftig när externa kostnader räknas in.

Även metodiken som används där en sträcka cykelväg har projekterats om för att kunna skapa ett jämförbart underlag kan komma att återanvändas för att främja innovation i väginfrastrukturbranschen.

Träcykelväg i Skellefteå

Förslagen träcykelväg i Skellefteå

Rapporten går att läsa på länken nedan, för mer information, välkommen att ta kontakt med Jean: jean@modularcycling.eu

Slutrapport regelverkshinder GC 230331_final